Badanie sprawozdań finansowych – podstawowe informacje

Badanie sprawozdań finansowych – jaki jest jego cel ? 

Głównym celem badania sprawozdań finansowych jest wyrażenie pisemnej opinii ( wraz z tak zwanym raportem uzupełniającym ) na temat tego, czy dane sprawozdanie finansowe jest zgodne z obowiązującymi zasadami rachunkowości, a także czy przestawia w sposób rzetelny sytuację finansową i majątkową organizacji, a także wynik finansowy badanej jednostki.

Zatem najważniejszym celem biegłego rewidenta w każdym badaniu sprawozdania finansowego to po pierwsze stwierdzenie, czy konkretne sprawozdanie, a także księgi stanowiące podstawę jego przygotowania są wolne od uchybień, które wynikałyby ze zniekształcenia, lub pominięcia ważnych informacji, a po drugie czy informacje, które zawarte są w tymże sprawozdaniu są przejrzyste i rzetelne.

Badanie sprawozdań finansowych stanowi zatem proces, którego głównym zadaniem jest uwiarygodnienie informacji ( głównie o charakterze finansowym ). Ma to na celu zapewnienie tak zwanego bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Kto ma obowiązek zlecić badanie sprawozdań finansowych ?

Według obowiązującej ustawy badaniu sprawozdań finansowych podlegają następujące jednostki :

  1. zakłady ubezpieczeń, banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, a także zakłady reasekuracji,
  2. jednostki działające na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących obrotu papierami wartościowymi, a także przepisów odnośnie funduszy inwestycyjnych, oraz jednostek, które działają na podstawie przepisów dotyczących organizacji i funkcjonowania funduszy emerytalnych,
  3. spółki akcyjne, z pominięciem spółek, które na dzień bilansowy są w organizacji,
  4. wszystkie pozostałe jednostki, które w poprzednim roku obrotowym spełniły chociażby dwa z niżej wymienionych warunków :
  • średnioroczne zatrudnienie w tejże jednostce wynosiło w przeliczeniu na pełne etaty nie mniej niż 50 osób,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów, a także z operacji finansowych za poprzedzający rok finansowy stanowiły minimum równowartość 5 milionów euro,
  • suma aktywów całego bilansu pod koniec roku obrotowego stanowiła minimum równowartość 2, 5 tysiąca złotych.

Badaniu sprawozdań finansowych podlegają także sprawozdania spółek finansowch przejmujących a także spółek dopiero co zawiązanych, które zostaly niedawno połączone ( badanie ma dotyczyć sprawozdania za rok, w którym doszło do połączenia ).

Badanie sprawozdania finansowego może zlecić każda jednostka. Istoty tego badania nie można traktować jako poszukiwania winnych ewentualnych błędów, ale jako możliwość poprawy funkcjonowania badanej organizacji.

Poznaj więcej szczegółów na ten temat wchodząc na stronę https://www.ecddp.com/badanie-sprawozdan-finansowych.html